Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/796/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r., na zamówienie Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, przystąpiło do opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu.
Program będzie określał zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8% powierzchni Gminy.

Uchwała określiła priorytetowy obszar działań związanych ze zwiększeniem lesistości miasta Krakowa. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, jako wykonawca realizowanego zamówienia,podda dodatkowo analizie możliwość urządzania nowych obszarów leśnych, w tym lasów, w formie parków leśnych jako cel publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147).
W przedmiotowym Programie Wykonawca wykorzysta wnioski zawarte w opracowywanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK "Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030". Analizie zostaną poddane miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.)

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie z dniem 26 kwietnia 2017 roku podjęło współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie realizacji zadania pn. opracowanie „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
Współpraca będzie polegać na:
  • konsultowaniu treści programu,
  • rozeznaniu możliwości włączenia do zalesień gruntów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw, których zasięg terytorialny pokrywa się z granicami Miasta Krakowa,
  • gotowości do wyhodowania odpłatnie materiału sadzeniowego odpowiedniego do wykonania zalesień.
W ramach przeprowadzenia nowych nasadzeń związanych z realizacją przedmiotowego Programu zostaną w oparciu o Zasady Hodowli Lasu wykorzystane rodzime gatunki drzew, zgodne z siedliskiem.
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie celem realizacji projektu podjęło również współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Wydziałem Leśnym, Zakładem Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa.

W ramach I etapu prac Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegóły założeń do Programu zalesień. Wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie założeń do Programu, zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko. Wskaże tereny predestynowane do objęcia planami zalesień.
 
Według wstępnych kryteriów będą to:
  • grunty przeznaczone w MPZP jako grunty do zalesienia,
  • grunty już zalesione (zadrzewione) a będące w ewidencji innym rodzajem użytku,
  • obszary o znaczącym udziale porośniętych drzewami i krzewami gruntów rolniczych,
  • obszary nadrzeczne, starorzecza i okolice,
  • nieużytki poprzemysłowe,
  • grunty odcięte przez inwestycje liniowe (np. drogowe),
  • tereny po byłych stawach rybnych.
Wykonawca uzyska wstępną zgodę Zamawiającego na ujęcie tych terenów w Programie oraz przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje, rozpoczną się w czerwcu 2017 r. i polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków wstępnie wytypowanych obszarów. Dokładne terminy konsultacji będą podane w późniejszym czasie, m.in. na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w zakładce Nowe lasy zzm.krakow.pl/index.php/nowe-lasy.html.

O terminie wyłożenia projektu „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, jak też w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”, miejskich stron internetowych poświęconych dialogowi społecznemu oraz za pośrednictwem dwutygodnika miejskiego KRAKÓW.PL. Projekt zostanie wyłożony na okres 30 dni w tychże siedzibach UMK i Rad Dzielnic oraz na omawianych stronach internetowych.

Wykonawca przeprowadzi konsultacje w formie przyjmowania pisemnych opinii do projektu. Istnieje możliwość składania opinii i wniosków już teraz, w formie elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osobą odpowiedzialną za udzielanie ewentualnych wyjaśnień jest Jan Lach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przy czym anonimowe wnioski i opinie nie będą rozpatrywane.Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż w kwietniu 2017 r. rozpoczynają się prace związane z opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Program będzie określał zasady i warunki zwiększania powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wyznaczone zostaną obszary działań związane ze zwiększaniem lesistości miasta Krakowa.

Po przeprowadzeniu badań glebowo-siedliskowych opracowane zostaną plany zalesień,  wskazujące rodzime gatunki drzew, które zostaną wykorzystane do zalesień.

Program zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków projektu „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. Projekt programu zostanie wyłożony w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, jak też w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków” oraz miejskich stron internetowych poświęconych dialogowi społecznemu. Do wyłożonego projektu będzie można składać wnioski i uwagi w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej. Pierwszy etap konsultacji społecznych planowany jest w czerwcu 2017 r.

O terminach i miejscach konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa będą informowani na bieżąco.

Do opracowania programu w drodze zamówienia publicznego wybrane zostało Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.

Zakończenie prac związanych z opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” planowane jest na grudzień 2018 r.