Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż w kwietniu 2017 r. rozpoczynają się prace związane z opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Program będzie określał zasady i warunki zwiększania powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wyznaczone zostaną obszary działań związane ze zwiększaniem lesistości miasta Krakowa.

Po przeprowadzeniu badań glebowo-siedliskowych opracowane zostaną plany zalesień,  wskazujące rodzime gatunki drzew, które zostaną wykorzystane do zalesień.

Program zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków projektu „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. Projekt programu zostanie wyłożony w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, jak też w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków” oraz miejskich stron internetowych poświęconych dialogowi społecznemu. Do wyłożonego projektu będzie można składać wnioski i uwagi w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej. Pierwszy etap konsultacji społecznych planowany jest w czerwcu 2017 r.

O terminach i miejscach konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa będą informowani na bieżąco.

Do opracowania programu w drodze zamówienia publicznego wybrane zostało Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.

Zakończenie prac związanych z opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” planowane jest na grudzień 2018 r.